Gå direkt till innehållet på sidan
fredagen den 17 november 2017 

Följande 3 revisionsföretags andel av det totala arvodet för revision av företag av allmänt intresse i Sverige överstiger 15 %:

- PWC
- EY
- KPMG

Särskild kvalitetskontroll 2016

Tillsyn

Tillsynsområdet omfattar periodiskt återkommande kvalitetskontroll, systematisk och uppsökande tillsyn (SUT), disciplinärenden samt förhandsbesked.

Tillsynsområdet, som är den enskilt största verksamheten, innefattar:

  1. Periodiskt återkommande kvalitetskontroll - Kvalitetskontrollen sker med två huvudsakliga inriktningar. Kvalificerade revisorer och registrerade revisionsbolag (nedan revisionsbyrå) som har revisionsuppdrag i företag av allmänt intresse (noterade företag, banker och försäkringsbolag) kontrolleras inom ramen för den särskilda kvalitetskontrollen. Övrig kvalitetskontroll sker genom att RN dels kvalitetssäkrar den kontroll som branchorganisationen FAR utför av sina medlemmar via ett samarbetsavtal mellan FAR och RN, dels direkt kontrollerar de revisorer som inte är anslutna till FAR.
  2. Disciplinärenden - öppnas efter underrättelser från Skatteverket eller efter anmälan från övriga myndigheter, klienter, FAR, revisionsbyråerna och andra intressenter eller på RN:s eget initiativ med anledning av bl.a. uppgifter i media.
  3. Systematisk och uppsökande tillsyn (SUT) - SUT-ärenden initieras av RN efter ett riskbaserat urval.
  4. Förhandsbesked - kan avse antingen om en revisor med hänsyn till sin opartiskhet och självständighet kan inneha ett visst revisionsuppdrag eller om en revisor får utöva viss s.k. sidoverksamhet.

Allmänt om tillsynsverksamheten

Revisionen ska verka utifrån lagstiftning samt internationellt vedertagna normer och standarder. För att säkra dess kvalitet och förtroende behöver även revisorn själv vara föremål för tillsyn och systematisk uppföljning. Ett viktigt syfte med RN:s tillsyn är att bidra till transparens, hög revisionskvalitet och ökat förtroende.

RN:s samlade tillsynsverksamhet har stora möjligheter att hitta de brister i revisionskvalitet och yrkesetik som kan förekomma. Tillsynsverksamheten ska vara relevant, professionell och rättssäker. Detta innebär att den kännetecknas av:

  • Relevans: tillsynen är aktuell och inriktad mot risk och väsentlighet. Kvalitetskontroller och disciplinärenden ska avgöras inom rimlig tid.
  • Professionalitet: tillsynen är kunskapsbaserad och utgår från gällande god revisors- och revisionssed. Tillsynsobjekten har insyn i hur och varför tillsynen genomförs. Krav som ställs i myndighetens beslut ska vara tydliga och uppföljningsbara. Vi har en god dialog med dess intressenter och tillsynsobjekt.
  • Rättssäkerhet: våra beslut vilar på goda grunder. Tillsynen utförs enligt gällande regelverk och praxis samt att likvärdiga bedömningar görs i likvärdiga fall. Tillsynen är oberoende och låter sig inte påverkas av olika intressenter.

Särskild kvalitetskontroll

Revisorsnämnden (RN) ska utföra kvalitetskontroller av revisorer och registrerade revisionsbolag. Tidigare omfattande denna kvalitetskontroll revisionsuppdrag i företag vars överlåtbara värdepapper var upptagna till handel på en reglerad marknad men sedan den 17 juni 2016 omfattas revisionsuppdrag i företag av allmänt intresse. Detta framgår av EU-förordningen.

Arbetsmetoder

RN har upprättat en vägledning och rutiner för planering, genomförande och avrapportering av kvalitetskontroll av revisorer och revisionsbyråer som utför revision i företag av allmänt intresse. De personer som utför kvalitetskontrollerna utses baserat på de erfarenheter och kompetenser som bedöms erforderliga för att med hög kvalitet och effektivitet genomföra kvalitetskontrollen. Vid behov kan teamen kompletteras med experter. Genom hela processen beaktas frågor rörande oberoende och andra yrkesetiska frågor. RN använder ett digitalt dokumentations-verktyg och speciellt anpassade arbetsprogram. Arbetsprogrammet benämnt CAIM (Common Audit Inspection Methodology) är utarbetat i samarbete med andra tillsynsmyndigheter i Europa. De olika områdena i arbetsprogrammet benämns:

A. Ledningsansvar för kvalitet inom revisionsföretaget
B. Relevanta yrkesetiska krav
C. Acceptera och behålla kundrelationer och särskilda uppdrag
D. Delägare
E. Personal
F. Hur uppdrag utförs
G. Utbildning
H. Konsultation
I. Uppdragsanknuten kvalitetskontroll
J. Kvalitetskontroll
K. Uppdragsdokumentation
L. Övervakning
M. Klagomål och påståenden
N. On and Offshoring

CAIM arbetsprogrammet kompletteras med de särsvenska regler som gäller.

Den rapport som RN upprättar efter varje genomförd kvalitetskontroll ska behandlas vid ett slutmöte med revisionsbyråns ledning. Rapportens innehåll ska därefter fastställas i nära anslutning till slutmötet. RN:s rapporter med resultatet från kvalitetskontrollerna publiceras på RN:s hemsida.

RN:s kvalitetskontroll sker dels på byrånivå, dels på uppdragsnivå. På byrånivå görs en systembaserad kvalitetskontroll. Kontrollen innebär att RN granskar hur revisionsbyråernas system och processer är utformade och fungerar. Syftet är att säkerställa att det finns förutsättningar för att revisionen av företag av allmänt intresse utförs enligt god revisors- och revisionssed. På uppdragsnivå genomförs RN:s kvalitetskontroll med inriktning på hur lagstadgad revision utförs i enskilda uppdrag. Genom den uppdragsbaserade kontrollen får RN underlag för att bedöma såväl effektiviteten i byråns system för kvalitetssäkring som kvaliteten i enskilda revisorers arbete.

Ekonomiska resurser och personal

Lagstadgade revisorer och revisionsföretag i företag av allmänt intresse ska betala en avgift till RN avseende den särskilda kvalitetskontrollen. Före den 16 juni 2016 omfattades ca 356 börsnoterade företag av den särskilda kvalitetskontrollen. Det totala antalet företag av allmänt intresse är betydligt flera och ca 645 företag ligger till grund för avgiften 2017.

Antalet lagstadgade revisorer och revisionsföretag som ska omfattas av den särskilda kvalitetskontrollen har utökats. Under slutet av 2016 och början av 2017 har RN från lagstadgade revisorer och revisionsföretag begärt in information om vilka företag av allmänt intresse som de reviderar. RN har också skickat ut en remiss till berörda parter avseende förändringar i avgiftsnivån.

Den särskilda kvalitetskontrollen enligt EU-förordningen medför ökad administration samt behov av ytterligare personal, datorer, lokalutrymme samt investering i ny programvara. Det tillkommer även arbetsuppgifter och ökat samarbete och rapportering inom EU.

Genomförda särskilda kvalitetskontroller

RN:s rapporter avseende genomförda särskild kvalitetskontroller publiceras på http://www.revisorsnamnden.se/rn/tillsyn/kvalitetskontrollrapporter.html

Under 2016 har RN genomfört kvalitetskontroll av tre revisionsbyråer. Kvalitetskontrollerna har totalt omfattat ett urval av 10 uppdrag. Resultatet från dessa tre kvalitetskontroller kommer att publiceras under våren 2017.

Under 2015 genomförde RN kvalitetskontroller av tre revisionsbyråer. Dessa kvalitetskontroller innefattade totalt kontroll av 14 uppdrag. Resultatet avseende två kvalitetskontroller har publicerats under 2016 och den kvarstående publiceras 2017.

Resultatet av en kvalitetskontroll genomförd 2014 med kontroll av fyra uppdrag publicerades 2016.

Revisionsföretag som innehar uppdrag noterade på börs i USA är också föremål för tillsyn av den amerikanska tillsynsorganisationen Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB). Denna gemensamma tillsyn leds av RN. En av kvalitetskontrollerna under 2016 har genomförts tillsammans med PCAOB.

Övergripande resultat av de särskilda kvalitetskontrollerna på systemnivå

Samtliga tre revisionsbyråer, för vilka rapporten publicerades 2016, godkändes avseende den systembaserade kvalitetskontrollen på företagsnivå. För en revisionsbyrå kommer återbesök att ske 2017 för att följa upp resultatet av revisionsbyråns interna kvalitetskontroller samt planerade förändringar av ersättningssystemet.

I en av revisionsbyråerna har RN rapporterat om brister i byråns övervakning av att all fristående rådgivning blir föremål för förhandsbedömning och förhandsgodkännande av ansvarig koncernrevisor och där även eventuell intressekonflikt kan övervakas. För samma byrå har RN noterat brister i rutiner och riktlinjer för hur fristående rådgivning och övriga hot mot oberoendet inför påskrift av revisionsberättelsen ska dokumenteras.

Övergripande resultat av de särskilda kvalitetskontrollerna på uppdragsnivå

När det gäller kontrollerna på uppdragsnivå har RN för en revisor öppnat ett disciplinärende och meddelat denne en varning. Varningen meddelades på grund av bristande granskning av intäktsredovisningen.

RN har, i flera av uppdragen, funnit brister i dokumentationen för väsentliga granskningsområden och obligatoriska åtgärder i revisionen. Ställningstaganden och slutsatser baserade på utförda granskningsåtgärder har inte dokumenterats på ett tydligt och överskådligt sätt. Som exempel på brister kan följande nämnas.

  • Dokumentation från diskussioner inom revisionsteamen och med företagsledningarna om risker för oegentligheter är ofta ytterst knapphändiga.
  • Bristande dokumentation avseende bedömningar och slutsatser från analytiska granskningsåtgärder.
  • id användning av checklistor och vissa standardiserade dokument har ofta bara Ja eller Nej angetts utan någon motivering i avsedda fält eller någon hänvisning till underliggande dokumentation.

RN har rekommenderat att revisionsföretagen vidtar åtgärder för att säkerställa att all revisionsdokumentation är tydlig och sammanställd på ett överskådligt sätt så att det klart framgår hur granskningen har planerats, vilken granskning som har genomförts, när granskningen har utförts, vilka iakttagelser som har gjorts och vilka slutsatser som har dragits.

RN har även funnit vissa brister i granskningen. Detta har bl.a. omfattat bristande granskning av intern kontroll, specifikt rörande identifiering av kontrollaktiviteter som hantera betydande risker och granskning av generella IT-kontroller. Vidare har RN noterat att revisorerna vid genomförande av analytiska granskningsåtgärder inte följer metodiken som föreskrivs i ISA 520 Analytisk granskning. Där framgår att revisorn ska utarbeta förväntade värden och bestämma det högsta belopp, som en eventuell skillnad mellan redovisat belopp och förväntat värde får uppgå till för att vara godtagbart utan ytterligare utredning. Avslutningsvis kan nämnas att uttalanden från företagsledningen oftast är upprättat enligt en standardmall utan några individuella anpassningar. Detta trots att det i några uppdrag förekommit komplexa värderingsfrågor och transaktioner där det hade varit befogat att få ledningens skriftliga bekräftelse på riktigheten och fullständigheten i transaktionerna.

Lagstadgade revisorer och revisionsföretag vars andel av det totala arvodet för revision av företag av allmänt intresse i Sverige överstiger 15 %.

Enligt Artikel 16 i EU-förordningen så ska Revisorsnämnden, som behörig myndighet, offentliggöra en förteckning över de lagstadgade revisorer och revisionsföretag vars andel av det totala arvodet för revision av företag av allmänt intresse i Sverige överstiger 15 %.

Tolkningen av EU-förordningen baserar sig på en jämförelse mellan den svenska, engelska och tyska versionen. Tolkningen är att den andel som ska beräknas utgör den lagstadgade revisorns eller revisionsföretagets andel av det totala arvodet i medlemsstaten.

Följande 3 revisionsföretags andel av det totala arvodet för revision av företag av allmänt intresse i Sverige överstiger 15 % :

- PWC,
- EY,
- KPMG.

Beräkningen grundar sig på begärd information i enlighet med Artikel 14 per den 1 november 2016. Begäran avsåg information avseende senaste räkenskapsår.

Revisorsnämnden  |  Karlavägen 104, Box 24014, 104 50 Stockholm
Telefon: 08-738 46 00  |  rn@revisorsnamnden.se