Gå direkt till innehållet på sidan
fredagen den 17 november 2017 

RN ska:

ingripa mot revisorer som förfar oredligt eller som av andra skäl inte är lämpliga att utöva revisionsverksamhet eller som utför ett bristfälligt arbete eller äventyrar sitt oberoende.

RN ska:

Genom den revisorstillsyn samt den övriga verksamhet som nämnden bedriver upprätthålla förtroendet för revisorers verksamhet och för auktorisationssystemet.

Denna webbplats använder kakor

Tillsyn

Revisorsnämndens (RN:s) tillsynsverksamhet består av fyra delar: systematisk och uppsökande tillsyn (SUT), löpande kvalitetskontroll, disciplinärenden och förhandsbesked.

Genom SUT-verksamheten undersöker RN kvaliteten i vissa utvalda revisorers och registrerade revisionsbolags verksamhet. Om det i ett sådant ärende framkommer allvarligare brister öppnas ett disciplinärende för att pröva om en disciplinär åtgärd ska vidtas.

De största revisionsbyråernas revision av främst marknadsnoterade aktiebolag kvalitetskontrolleras regelbundet inom ramen för ett särskilt SUT-projekt.

Alla revisorer är föremål för löpande kvalitetskontroll. Denna kontroll utförs av FAR vad gäller de revisorer som är anslutna till denna organisation. Övriga revisorer kvalitetskontrolleras av RN.

Disciplinärenden kan initieras av anmälningar från till exempel andra myndigheter, revisionsklienter och privatpersoner. Vidare kan RN öppna disciplinärenden på eget initiativ. Disciplinära åtgärder kan vidtas om RN:s utredning visar på brister i den granskade revisorns eller det granskade revisionsbolagets verksamhet.

Genom förhandsbesked kan RN på förhand pröva vissa frågor om oberoende.

Revisorsnämnden  |  Karlavägen 104, Box 24014, 104 50 Stockholm
Telefon: 08-738 46 00  |  rn@revisorsnamnden.se