Gå direkt till innehållet på sidan
måndagen den 23 oktober 2017 

Beslut i ärendet om revisionen av HQ Bank

RN har idag fattat beslut i disciplinärendet som rör auktoriserade revisorn Johan Dyrefors revision av HQ AB och HQ Bank AB. Johan Dyrefors meddelas en disciplinär åtgärd i form av en erinran enligt revisorslagen. RN:s kritik avser bristande dokumentation av Johan Dyrefors åtgärder och överväganden i två delar av revisionen. Mot Johan Dyrefors själva revisionsinsats riktas inte någon kritik.

RN:s utredning

Revisorsnämnden har fått en anmälan av Finansinspektionen mot auktoriserade revisorn Johan Dyrefors, verksam inom KPMG, som gäller hans revision av HQ AB och HQ Bank AB under räkenskapsåren 2008 och 2009. RN har gått igenom hela revisionsarbetet och tagit del av all dokumentation som Johan Dyrefors har upprättat. RN har också i flera omgångar ställt frågor till Johan Dyrefors. Johan Dyrefors har besvarat frågorna i ett antal inlagor till RN. Finansinspektionen har yttrat sig över vissa av Johan Dyrefors inlagor. Ytterligare skrifter har kommit in till RN från Johan Dyrefors och från HQ AB, som förklarat sig biträda Finansinspektionens anmälan.

RN:s prövning

RN har prövat Johan Dyrefors revisionsarbete. Av detta följer att RN inte tar ställning till de redovisningsfrågor som aktualiserats i vidare mån än vad som är nödvändigt för att kunna bedöma revisionsarbetet. RN har därför inte tagit ställning till Finansinspektionens bedömningar av HQ Banks redovisning.

RN har identifierat följande frågor som de viktigaste i Johan Dyrefors revisionsarbete:

  • värderingen av HQ Banks tradinglager och resultatföring av s.k. dag 1-resultat
  • utformningen av årsredovisningarna
  • frågan om rapportering till Finansinspektionen
  • rutinerna för kvalitetssäkring av revisionsarbetet, samt
  • vissa dokumentationsfrågor

RN:s bedömning av de frågor som behandlas i beslutet

Revisionerna har rymt svårbedömbara frågor om värderingen av HQ Banks tradinglager och därtill anknytande frågor om resultatföring. Revisionsarbetet är i regel väl dokumenterat och revisorns slutsatser har stöd i utredningsmaterialet.

RN har bedömt att det inte finns grund för att kritisera Johan Dyrefors för att han litade på HQ Banks interna kontroll.

RN har också ansett att Johan Dyrefors har haft grund för sin bedömning att HQ Banks definition av aktiv marknad kunde godtas och för sin bedömning att bankens tolkning och användning av observera marknadsdata rymdes inom ramarna för redovisningsstandarden IAS 39. RN konstaterar också att Johan Dyrefors kompletterande granskningsåtgärder avseende tradinglagret var tillräckliga.

RN har också konstaterat att bankens redovisning av det s.k. dag 1-resultatet inte var förenligt med redovisningsbestämmelsen i IAS 39, men att man får godta Johan Dyrefors bedömning att detta inte gav upphov till något väsentligt fel i bankens redovisning.

Det har enligt RN:s mening inte framkommit några andra skäl för att rikta någon kritik mot Johan Dyrefors granskning av värderingen av tradinglagret och redovisning av dag 1-resultat. Med hänsyn till detta har utredningen inte visat att Johan Dyrefors kan anses ha brutit mot god revisionssed när han godtog HQ Banks tillämpning av IAS 39 och tillstyrkte fastställande av bankens resultat- och balansräkningar.

Vad gäller Johan Dyrefors granskning av årsredovisningarnas utformning har RN:s utredning inte gett vid handen att han i något avseende hade grund för att anmärka på dessa i sina revisionsberättelser.

RN har inte heller funnit grund för att kritisera Johan Dyrefors för brister i hans rapporteringsskyldighet till Finansinspektionen.

Under ärendets gång har frågan väckts om Johan Dyrefors har brutit mot god revisionssed genom att inte till fullo följa KPMG:s interna kvalitetssäkringsprocess. Inte heller vad som har framkommit i denna del har gett RN anledning att kritisera honom.

RN har emellertid funnit att Johan Dyrefors har åsidosatt god revisionssed genom att inte dokumentera vissa av sina överväganden i revisionen. Detta gäller främst hans ställningstaganden rörande redovisningen av dag 1-resultatet.

Eftersom revisionerna har avsett en bank och dess börsnoterade moderbolag, har det funnits skäl att ställa särskilt höga krav på revisorns insats. RN har därför funnit att Johan Dyrefors ska meddelas en disciplinär åtgärd. RN finner att erinran är en tillräcklig åtgärd.

RN har i dag avskrivit disciplinärendet mot KPMG AB.

Beslutet i sin helhet finns tillgängligt här:

Upplysningar och frågor

Ytterligare upplysningar om ärendet kan lämnas av RN:s chef Peter Strömberg, 08-783 18 82, 070-563 43 53, av RN:s chefsjurist Adam Diamant 08-783 18 97, 070-728 76 99, eller av föredraganden i ärendet revisionsdirektören Gunnar Abrahamsson, 08-783 18 90, 073-747 18 90.

Revisorsnämnden  |  Karlavägen 104, Box 24014, 104 50 Stockholm
Telefon: 08-738 46 00  |  rn@revisorsnamnden.se