Gå direkt till innehållet på sidan
måndagen den 23 oktober 2017 

RN: s huvuduppgifter

Revisorsnämnden är statens myndighet för revisorsfrågor. RN har två övergripande uppgifter. Den ena huvuduppgiften är att se till att det finns kvalificerade revisorer för näringslivets behov. Den andra är att ha tillsyn över dessa revisorer.

3 § revisorslagen

Revisorsnämnden skall:

1. pröva frågor om godkännande, auktorisation och registrering enligt denna lag,

2. utöva tillsyn över revisionsverksamhet samt över revisorer och registrerade revisionsbolag,

3. pröva frågor om disciplinära och andra åtgärder mot revisorer och registrerade revisionsbolag, samt

4. ansvara för att god revisorssed och god revisionssed utvecklas på ett ändamålsenligt sätt.

  Denna webbplats använder kakor

  Revisorsnämnden

  Det är en statlig uppgift att se till att näringslivet har tillgång till revisorer som kan revidera aktiebolag, banker, försäkringsbolag, stora ekonomiska föreningar, stiftelser och andra sammanslutningar som bedriver ekonomisk verksamhet. Sådan revision utförs av godkända eller auktoriserade revisorer eller av registrerade revisionsbolag. När man talar om dem alla gemensamt brukar man ofta säga kvalificerade revisorer.

  Examen och auktorisation

  Revisorsnämnden (RN) arrangerar en till två gånger per år prov för revisorsexamen. Man måste ha klarat en sådan examen för att första gången kunna ansöka om att bli auktoriserad revisor. RN prövar ansökningar om auktorisation och registrering av revisionsbolag. När en ansökan har godkänts utfärdar RN ett bevis om detta och gör en anteckning i revisorsregistret som ska föras av RN. Ett sådant beslut gäller i fem år och därefter ska RN, om en ny ansökan görs, på nytt pröva frågan om auktorisation eller registrering. Då ställs bl.a. krav på att den sökande bedrivit yrkesverksamhet som revisor under den gångna tiden.

  Tillsyn och disciplinära åtgärder

  RN fullgör sin andra huvuduppgift, att ha tillsyn över de kvalificerade revisorerna, på flera olika sätt. RN tar emot och prövar anmälningar mot kvalificerade revisorer. Sådana anmälningar kommer vanligen från klienter, konkursförvaltare eller myndigheter. RN har även en stor uppsökande verksamhet som går ut på att kontrollera att den revision som utförs håller hög kvalitet. Urvalet av vilka revisionsbyråer och revisorer som ska granskas på detta sätt sker systematiskt och riskbaserat. RN öppnar även granskningsärenden på grund av uppgifter i pressen och andra medier oavsett om det har inkommit någon anmälan. Om RN i något ärende, vare sig det startats genom en anmälan eller på annat sätt, finner att en kvalificerad revisor har åsidosatt sina skyldigheter kan RN meddela revisorn en s.k. disciplinär åtgärd. En sådan åtgärd är en erinran, en varning eller ett upphävande av godkännandet, auktorisationen eller registreringen. RN utfärdar ett 60-tal disciplinära åtgärder varje år. Ett ytterligare inslag i tillsynsverksamheten är att RN kan meddela förhandsbesked i vissa frågor.

  Normgivning och beslut

  RN har ett ansvar för att de normer som de kvalificerade revisorerna använder i sina revisionsuppdrag, dvs. god revisionssed och god revisorssed, utvecklas på ett ändamålsenligt sätt. Detta sker genom att RN kan utfärda formella föreskrifter och avge särskilda uttalanden. Det viktigaste verktyget RN har för detta ändamål är emellertid de ställningstaganden som RN gör i sina beslut om disciplinär åtgärd. Dessa beslut publiceras i RN:s praxissamling.

  Beslut om en disciplinär åtgärd och förhandsbesked fattas av en särskild nämnd, Tillsynsnämnden. Tillsynsnämnden beslutar också om föreskrifter och ärenden av principiell betydelse. Alla andra beslut fattas av myndighetschefen. I stort sett alla beslut som Tillsynsnämnden fattar kan överklagas till domstol.

  RN har slutligen ett omfattande internationellt engagemang på nordisk, europeisk och global nivå.

             

  Revisorsnämnden  |  Karlavägen 104, Box 24014, 104 50 Stockholm
  Telefon: 08-738 46 00  |  rn@revisorsnamnden.se