Gå direkt till innehållet på sidan
fredagen den 17 november 2017 

Revisorsnämndens seviceåtagande

Enligt regleringsbrevet avseende Revisorsnämnden (RN) för budgetåret 2017 ska myndigheten utforma och offentliggöra ett åtagande som ger tydlig och relevant information om myndighetens handläggningstider (RN:s serviceåtagande). Detta dokument innehåller RN:s serviceåtagande.

Basen för RN:s serviceåtagande

RN:s serviceåtagande vilar på myndighetens visioner och värden. Centralt för RN:s verksamhet blir därmed vår vision, en professionell revision för tryggt beslutsfattande. Visionen ger uttryck för att RN:s verksamhet ska bidra till hög revisionskvalitet och höga yrkesetiska krav. Detta kräver att våra beslut vilar på goda grunder, att slutsatser och rekommendationer är tydliga och förståeliga och därmed utgör viktiga underlag för revisionsbranschen och intressenter, främst vad gäller utvecklingen av vad som är god revisors- och revisionssed.

Ett viktig led i RN:s arbete att möta dessa krav på vår verksamhet är att klargöra de värden som ska vara vägledande för vårt förhållningssätt, bemötande och agerande i olika situationer, både som individer och organisation, internt och externt. Vi vill att alla som kommer i kontakt med oss ska uppfatta oss som trovärdiga, relevanta och engagerade. RN har därför fastställt tre grundläggande värden som ska prägla all vår verksamhet.

Trovärdighet _Vi arbetar ansvarstagande och med hög integritet och säkerställer att våra frågor hanteras objektivt och rättssäkert. Vårt arbete genomsyras av noggrann analys och planering. Vi behandlar alla respektfullt och tar avstånd från all form av diskriminering. Vi arbetar effektivt och håller våra tidsramar. I vårt möte med omvärlden har vi i åtanke att vi alla är företrädare för myndigheten.

Relevans _ Vi utför vårt uppdrag och arbetar såväl internt som externt med fokus på risk och väsentlighet. Vi är öppna för nya intryck och utvecklar aktivt vår verksamhet för att den ständigt ska vara aktuell. Vi strävar efter att vara en modern och attraktiv myndighet. Vi följer för branschen viktiga frågor och deltar aktivt i utvecklandet av god revisors- och revisionssed.

Engagemang _ Vi ser till att vara väl förberedda och hålla en hög ambitionsnivå i allt vi företar oss för att nå upp till de höga krav som ställs på oss i egenskap av expertmyndighet. Vi drivs av en vilja att påverka vårt verksamhetsområde.

RN:s åtagande avseende tillsynsverksamheten

De allmänna kraven på RN:s tillsynsverksamhet
Ett viktigt krav på RN:s tillsyn är att vår verksamhet är relevant, professionell och rättssäker. Detta innebär att tillsynen ska kännetecknas av:

  • Relevans: tillsynen ska vara aktuell och inriktad mot risk och väsentlighet. Kvalitetskontroller och disciplinärenden ska avgöras inom rimlig tid.
  • Professionalitet: tillsynen ska vara kunskapsbaserad och utgå från gällande god revisors- och revisionssed. Tillsynsobjekten ska ha insyn i hur och varför tillsynen genomförs. Krav som ställs i myndighetens beslut ska vara tydliga och uppföljningsbara. Vi ska ha en god dialog med intressenter och tillsynsobjekt.
  • Rättssäkerhet: våra beslut ska vila på goda grunder. Tillsynen ska utföras enligt gällande regelverk och praxis. Likvärdiga bedömningar ska göras i likvärdiga fall. Tillsynen ska vara oberoende och inte påverkas av olika intressenter.

Handläggningstider för ärenden om periodiskt återkommande kvalitetskontroll

RN:s kvalitetskontroll av auktoriserade och godkända revisorer och registrerade revisionsbolag som innehar revisionsuppdrag i företag av allmänt intresse har till syfte att ge trovärdighet åt offentliggjord finansiell information och förstärker skyddet för aktieägare, investerare, kreditgivare och andra berörda parter. För att fylla denna funktion, och för att i övrigt vara relevant, måste resultatet av genomförda inspektioner kommuniceras med de revisorer och registrerade revisionsbolag som är föremål för kontrollen samt med berörda intressenter inom en rimlig tid från det att inspektionen avslutas. RN gör därför följande åtagande.

Den rapport som RN upprättar efter varje genomförd kvalitetskontroll ska behandlas vid ett slutmöte med revisionsföretagets ledning. Detta slutmöte ska normalt hållas inom tre månader efter sista dagen för inspektion på plats hos revisionsföretaget. Rapportens innehåll ska därefter fastställas i nära anslutning till slutmötet.

Handläggningstider för disciplinärenden Att disciplinärenden avgörs inom rimlig tid är viktigt inte bara för de auktoriserade och godkända revisorerna och registrerade revisionsbolag som är föremål för tillsynen utan även för revisionens intressenter. Den osäkerhet som råder under handläggningstiden kan vara till nackdel för samtliga dessa grupper. RN gör därför följande åtagande.

Minst hälften av alla disciplinärenden som inleds ska vara avgjorda inom ett år från dagen de inleddes och minst 90 procent ska vara avgjorda inom två år.

Handläggningstider för ärenden om förhandsbesked
Möjligheten för auktoriserade och godkända revisorer och registrerade revisionsbolag att söka förhandsbesked i olika frågor rörande opartiskhet och självständighet är ett effektivt sätt för sökandena att få besked om huruvida en planerad verksamhet eller aktivitet är förenligt med revisorslagens (2001:883) krav. För att förhandsbeskedsinstitutet ska vara effektivt krävs dock att sökanden snabbt kan få svar på sina frågor. RN för därför följande åtagande.

En ansökan om förhandsbesked ska normalt vara avgjord inom två månader från det datum fullständig ansökan inkommit till nämnden.

Handläggningstider för ärenden rörande auktorisation, godkännande och registrering

En skyndsam handläggning av ärenden om förstagångsregistrering av auktoriserade revisorer och registrerade revisionsbolag och om förnyelser av auktorisation, godkännande eller registrering är av stor betydelse för inte bara den enskilde sökande utan också för de intressenter, existerande och framtida, som är beroende av tillgången till kompetenta revisorer som kan utföra en revision av hög kvalitet. RN för därför följande åtagande.

Beslut i ärenden om ny auktorisation, godkännande och registrering ska normalt meddelas senast två månader från det datum fullständig ansökan inkommit till nämnden.

Beslut i ärenden om fortsatt auktorisation, godkännande och registrering ska normalt meddelas senast en månad före utgången av pågående period.

Revisorsnämnden  |  Karlavägen 104, Box 24014, 104 50 Stockholm
Telefon: 08-738 46 00  |  rn@revisorsnamnden.se