Gå direkt till innehållet på sidan
fredagen den 17 november 2017 

En revisors ansvar och uppgifter

RN får ofta frågor om vilket ansvar och vilka uppgifter en revisor har och hur revisorns ansvar och uppgifter förhåller sig till styrelsens och den verkställande direktörens ansvar och uppgifter. Nedan och på sidorna i menyn till vänster görs ett försök att kortfattat besvara dessa frågor. Svaret utgår från att det reviderade företaget är ett aktiebolag.

Ansvar och uppgifter

Det är aktiebolagets styrelse och den verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningen upprättas i enlighet med tillämplig lag om årsredovisning (se 8 kap. 4 och 29 §§ aktiebolags­lagen [2005:551], ABL). Detta innebär t.ex. att det är bolagets styrelse och verkställande direktör som ansvarar för eventuellt felaktiga tillämpningar av redovisningsreglerna med de brister i årsredovisningen som detta kan medföra.

Revisorns ansvar är att granska bolagets årsredovisning och bokföring (räkenskaps­revision) samt bolagsledningens förvaltning (förvaltningsrevision) och att därefter periodiskt uttala sig om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av den i revisionen genomförda granskningen (9 kap. 3 § ABL).

Därutöver har revisorn en skyldighet att rapportera till olika intressenter under vissa speciella omständigheter, vad som skulle kunna kallas för händelsedriven rapportering. En sådan skyldighet föreligger i ett antal situationer. Om revisorn finner att det kan misstänkas att viss brottslighet - t.ex. förskingring, bokföringsbrott, mutbrott eller skattebrott - har begåtts inom ramen för revisionsklientens verksamhet är revisorn t.ex. skyldig att anmäla misstanken och grunden för denna till åklagare. Är klienten ett kreditinstitut och revisorn vid fullgörandet av sitt uppdrag får känne­dom om förhållanden som kan utgöra en väsentlig överträdelse av de författningar som reglerar institutets verksamhet utlöses en rapporteringsskyldighet till Finans­inspektionen.

De händelsedrivna skyldigheterna innebär inte att revisorn ska efterforska brott eller överträdelser som kan utlösa rapporteringsskyldighet. Avsikten är således inte att påverka revisionens omfattning. Men om revisorn under sin granskning av bolaget t.ex. finner att det kan misstänkas att någon inom ramen för bolagets verksamhet har gjort sig skyldig till vissa brott inträder en aktivitetsplikt för revisorn. Däremot har revisorn inte någon generell skyldighet att inrikta revisionen efter en myndighets eller utomstående analytikers behov.

(forts.)

rnfond
Revisorsnämnden  |  Karlavägen 104, Box 24014, 104 50 Stockholm
Telefon: 08-738 46 00  |  rn@revisorsnamnden.se